Artikel 1. Definities

 1. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Directe schade: uitsluitend de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststellingbetrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Metselbedrijf van de Zande aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Metselbedrijf van de Zande toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Indirecte schade: hieronder wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade doorbedrijfsstagnatie (geen limitatieve opsomming).
 4. Offerte: de schriftelijke aanbieding over onder andere het product, de prijs, de hoeveelheid et cetera.
 5. Opdracht: de dienst (zoals het leveren van metselwerk/lijmen blokken dan wel uitlenen/verhuren van medewerkers) die geleverd zal worden.
 6. Opdrachtnemer: Metselbedrijf van de Zande geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 77191684.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon voor wie Metselbedrijf van de Zande diensten verleend en/of werkzaamheden uitvoeren/of zaken levert.
 8. Leverings/algemene voorwaarden: de tussen Metselbedrijf van de Zande en Opdrachtgever gesloten voorwaarden voor het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
 9. Overeenkomst: de (schriftelijke) afspraak voor een opdracht tussen Metselbedrijf van de Zande en opdrachtgever.
 10. Overmacht: naast wat in de wet en jurisprudentie wordt bepaald hierover, houdt overmacht onder meer in alle van buiten komende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop Metselbedrijf van de Zande geen invloed kan uitoefenen en waardoor Metselbedrijf van de Zande niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan ziekte aan de zijde van Metselbedrijf van de Zande
 11. Partijen: Metselbedrijf van de Zande en de opdrachtgever samen.
 12. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail of Whatsapp-berichten.

Artikel 2. Algemeen

 1. De voorwaarden worden gevormd door de bepalingen in deze algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Metselbedrijf van de Zande ondertekende opdrachtbevestiging of getekende offerte.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Metselbedrijf van de Zande en Opdrachtgever, waarop Metselbedrijf van de Zande deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan blijven alle overige bepalingen wel in werking.
 5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Metselbedrijf van de Zande zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele manier enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Metselbedrijf van de Zande zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht op tijd en naar waarheid heeft verstrekt aan Metselbedrijf van de Zande
 3. Als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke verschrijving of vergissing bevat, dan kan Metselbedrijf van de Zande niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Metselbedrijf van de Zande niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes, gehanteerde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten dan wel orders.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege. De prijzen zijn exclusief eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en andere (on)kosten. Onder (on)kosten wordt bijvoorbeeld bedoeld declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen allemaal voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Als Metselbedrijf van de Zande met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan heeft Metselbedrijf van de Zande het recht om deze prijs te verhogen als:
 3. dit volgt uit een bevoegdheid of verplichting vanuit de wet of regelgeving;
 4. dit volgt uit een stijging van kostprijsbepalende factoren (denk aan de prijs van grondstoffen, lonen etc.); of
 5. dit volgt uit andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. In de gevallen onder artikel 4, lid 2 genoemd, heeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 7. Als de prijsstijging (anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst) meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te annuleren. Dit moet dan schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs gebeuren, tenzij:
 8. Metselbedrijf van de Zande alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 9. de prijsverhoging voortkomt uit een bevoegdheid of een verplichting van Metselbedrijf van de Zande die volgt uit de wet;
 10. dan wel als bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de overeenkomst zal plaatsvinden.
 11. Een annulering zoals bedoeld in artikel 4, lid 4, geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. In het geval de opdrachtgever de overeenkomst annuleert op basis van artikel 4, lid 4, dan heeft Metselbedrijf van de Zande het alle gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De overeenkomst geldt als gesloten:
 2. vanaf de dag dat de overeenkomst door Metselbedrijf van de Zande is ondertekend;
 3. vanaf de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Metselbedrijf van de Zande aan Opdrachtgever;
 4. vanaf de dag dat de Opdrachtgever de offerte heeft getekend.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst een bepaalde tijd is afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Metselbedrijf van de Zande neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
 2. Metselbedrijf van de Zande neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft daarom geen garantie op de resultaten van de opdracht, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Metselbedrijf van de Zande het recht, de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Als er tijdens de duur van een opdracht een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan is dit nooit een fatale termijn voor Metselbedrijf van de Zande
 1. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en informatie waarvan Metselbedrijf van de Zande aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, op tijd te verstrekken. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft Metselbedrijf van de Zande het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die deze vertraging veroorzaakt, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 2. Metselbedrijf van de Zande is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Metselbedrijf van de Zande is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht/Meerwerk

 1. Als er wijzigingen zijn in de overeenkomst die komen door de Opdrachtgever, die Metselbedrijf van de Zande niet kon zien aankomen, en die meerwerk veroorzaken, zal dit door Metselbedrijf van de Zande aan Opdrachtgever worden doorbelast. Dit gebeurt volgens het in de overeenkomst afgesproken tarief.
 2. Ook is er sprake van meerwerk als Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en Metselbedrijf van de Zande daardoor de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Metselbedrijf van de Zande heeft dan het recht de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Eventuele wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst (meerwerk), moet door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Metselbedrijf van de Zande ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Metselbedrijf van de Zande als Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
 4. Veranderingen in een bestaande opdracht kunnen een overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Metselbedrijf van de Zande tot gevolg hebben. Metselbedrijf van de Zande kan hier niet op worden aangesproken of aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8. (Op)levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Metselbedrijf van de Zande geleverde zaken blijven eigendom van Metselbedrijf van de Zande totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen aan Metselbedrijf van de Zande
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Ook is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 10. Opzegging en annulering

 1. Een opdrachtgever heeft het recht de opdracht uitsluitend schriftelijk en in overleg met Metselbedrijf van de Zande te annuleren. Metselbedrijf van de Zande heeft dan het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
 2. Als Metselbedrijf van de Zande al is gestart met de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
 3. Als Metselbedrijf van de Zande nog niet is gestart met de opdracht zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering: Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten; Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten. Op de dag zelf zonder bericht: 100% annuleringskosten inclusief eventuele reiskosten;
 1. Metselbedrijf van de Zande heeft het recht een afspraak te annuleren of te verzetten omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst of als er sprake is van overmacht aan de kant van Metselbedrijf van de Zande

Artikel 11. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Metselbedrijf van de Zande is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit te stellen of de overeenkomst te ontbinden, als:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of Metselbedrijf van de Zande goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zal tekortschieten in die verplichtingen;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; c.er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever;
 1. aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend,
 2. Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard,
 3. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard
 4. of onder curatele stelling van Opdrachtgever,
 5. Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest,
 6. Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt
 7. dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 8. Metselbedrijf van de Zande heeft bovendien het recht de overeenkomst te ontbinden als er sprake is van overmacht of als zich omstandigheden voordoen welke zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Metselbedrijf van de Zande kan worden gevergd.
 9. Als Metselbedrijf van de Zande overgaat tot uitstel of ontbinding, is hij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade of kosten die daardoor zijn ontstaan. Als Metselbedrijf van de Zande overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Metselbedrijf van de Zande op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Als de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Metselbedrijf van de Zande de uitvoering van de overeenkomst moet uitstellen, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Metselbedrijf van de Zande te vergoeden.
 2. Metselbedrijf van de Zande kan altijd nadere zekerheid eisen, bij gebreke waarvan Metselbedrijf van de Zande de uitvoering van de overeenkomst mag uitstellen. Als aan deze eis niet ten genoegen van Metselbedrijf van de Zande wordt voldaan, dan heeft Metselbedrijf van de Zande het recht de uitvoering van alle overeenkomsten met Opdrachtgever uit te stellen of te weigeren. Metselbedrijf van de Zande is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever moet de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen op een door Metselbedrijf van de Zande aan te geven wijze in euro´s, of er moeten uitdrukkelijke andere afspraken zijn gemaakt. (de informatie op de facturen is bindend)
 2. Metselbedrijf van de Zande heeft het recht de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en kan deze fasen afzonderlijk factureren.
 3. Als Opdrachtgever niet tijdig betaald dan is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever ook verplicht alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Bezwaren en klachten met betrekking tot de factuur moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden bezwaren en klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclamatie voor Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever heeft nooit het recht om de verplichting tot betalingen aan Metselbedrijf van de Zande te verrekenen, op welke manier dan ook.

Artikel 13. Reclames en onderzoek

 1. Opdrachtgever moet binnen 7 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Metselbedrijf van de Zande heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijke reclameren bij Metselbedrijf van de Zande Doet Opdrachtgever dat na deze termijn, dan kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen uit te stellen, als Opdrachtgever van mening is enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever is verplicht Metselbedrijf van de Zande in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
 4. Bij een gegronde en tijdige reclame heeft Metselbedrijf van de Zande zelf de keuze:
 5. de geleverde zaken te herstellen; of
 6. de geleverde zaken te vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken; of
 7. een vervangende vergoeding aan Opdrachtgever te betalen; of
 8. een (deel) van de factuur te crediteren.
 9. Als een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Metselbedrijf van de Zande daardoor heeft gemaakt geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

 1. Als Metselbedrijf van de Zande zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Metselbedrijf van de Zande alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Metselbedrijf van de Zande niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, dan bespreken de partijen in onderling overleg wat de mogelijkheden zijn, waaronder ontbinding één van de bespreekbare opties is.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Als Metselbedrijf van de Zande aansprakelijk mocht zijn dan is dat beperkt tot wat er in dit artikel is geregeld.
 2. Metselbedrijf van de Zande is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Metselbedrijf van de Zande is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en andere fouten, misverstanden of tekortkomingen aan de kant van de Opdrachtgever.
 3. Als Metselbedrijf van de Zande aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Metselbedrijf van de Zande beperkt tot maximaal het declaratiebedrag (althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft).
 4. De aansprakelijkheid van Metselbedrijf van de Zande is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag wat zijn verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
 5. Metselbedrijf van de Zande is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Metselbedrijf van de Zande is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 7. Metselbedrijf van de Zande is nooit aansprakelijk in overmachtssituaties.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Metselbedrijf van de Zande of zijn ondergeschikten.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Metselbedrijf van de Zande zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Als Metselbedrijf van de Zande op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Metselbedrijf van de Zande zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Metselbedrijf van de Zande niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever heeft ook niet het recht tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Metselbedrijf van de Zande zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Metselbedrijf van de Zande voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Metselbedrijf van de Zande Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder bijvoorbeeld kan worden gedacht aan auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle stukken die door Metselbedrijf van de Zande aan de Opdrachtgever zijn gegeven, zoals rapporten, tekeningen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Deze stukken mogen echter niet door Opdrachtgever zonder de schriftelijke toestemming van Metselbedrijf van de Zande openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht. Als uit aard van de verstrekte stukken anders blijkt, dan is dit onder omstandigheden wel toegestaan.

Artikel 18. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Metselbedrijf van de Zande voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Metselbedrijf van de Zande toerekenbaar is. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 2. Opdrachtgever is verplicht om Metselbedrijf van de Zande zowel buiten de rechter om als bij de rechter bij te staan, als Metselbedrijf van de Zande wordt aangesproken op grond van artikel 18, lid 1. Van Opdrachtgever kan Metselbedrijf van de Zande verwachten dat hij/zij alles doet wat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Als Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan heeft Metselbedrijf van de Zande, zonder ingebrekestelling, het recht dit zelf te doen of uit te voeren. Alle kosten en schade aan de kant van Metselbedrijf van de Zande en derden, die daardoor zijn ontstaan, komen allemaal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever aan Metselbedrijf van de Zande één jaar.

Artikel 20. Contractovername

 1. Opdrachtgever heeft niet het recht welke verplichting dan ook uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Metselbedrijf van de Zande over te dragen aan derden. Voor zover Metselbedrijf van de Zande al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan blijft Opdrachtgever altijd naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Verder geldt dat voor zover Metselbedrijf van de Zande al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Metselbedrijf van de Zande hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Metselbedrijf van de Zande het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Metselbedrijf van de Zande is nooit verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 21. Overig

 1. Op alle overeenkomsten tussen Metselbedrijf van de Zande en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Metselbedrijf van de Zande is uitsluitend bevoegd van een geschil kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Metselbedrijf van de Zande heeft niettemin altijd het recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Metselbedrijf van de Zande heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Bedankt voor het vertrouwen in Metselbedrijf van de Zande